A természeti erőforrásokért folyó küzdelem biztonságpolitikai vonatkozásai

The security aspects of the competition over natural resources
Vízkonfliktusok - Küzdelem egy pohár vízért
Proved oil reserves at end 2008 (Source: BP Statistical Review of World Energy)
Distribution of proved oil reserves (BP Statistical Review of World Energy)
Proved natural gas reserves at end 2008 (BP Statistical Review of World Energy)
Distribution of proved natural gas reserves in 1988, 1998 and 2008

E cikk csak azt a korlátozott célt tűzhette ki maga elé, hogy a természeti erőforrások csökkenésére és az azzal szorosan összefüggő globális problémák biztonságpolitikai vonzataira vessen egy rövid pillantást, a részletekbe menő elemzés nélkül. Szó lesz demográfiai válságról, élelmiszer- és energiabiztonságról, fenntartható fejlődésről és globális felmelegedésről.
Megjelent: Vízkonfliktusok - Küzdelem egy pohár vízért (Publikon Kiadó). Letöltés - 570 KB (PDF)

A természeti erőforrásokért folyó küzdelem biztonságpolitikai vonatkozásai

Ma már nyilvánvaló, hogy egy nagy történelmi átalakulás, ha úgy tetszik korszakváltás éveit, évtizedeit éljük. Mára egyértelműen kiderült, hogy a gazdaságnak és a jólétnek az az extenzív formája, amely a fejlett világot jellemzi, nem tartható tovább és nem is követhető többé a lemaradt országok számára. Ehhez túl kevés az energia, a nyersanyag, és túl nagy a környezeti ártalom. Az egyre növekvő erőforrás-fogyasztás, amely a gyorsuló gazdasági növekedést és az ipari országok javuló anyagi helyzetét az utóbbi évtizedekben fenntartotta, egyben pusztította is a bolygó erdőit, talaját, vizét, levegőjét és biológiai sokféleségét. A termelés és a fogyasztási szükségletek korlátlanságának illúziójára épült fogyasztói társadalom anyagi és szellemi pazarlása maga is része volt a fejlődés motorjának. Az utóbbi években viszont mintha a természet kezdene bosszút állni a korlátlan kizsákmányolásért, a globális problémák fokozódó jelentkezése pedig a „mégis” létező korlátok jelenlétére utal. Ma már egyre többen gondolják úgy, hogy az ökológiai korlátokon belül kellene tartani az emberi aktivitást és a természeti erőforrások megóvására, illetve a megújuló források arányának növelésére kell koncentrálni. A természeti környezet mértéktelen kihasználása az erőforrások megújulását, végső soron pedig a fenntartható fejlődés alapvető feltételeit veszélyezteti.

A hidegháború végével a biztonsági tematikákban lényeges változásokat idézett elő, hogy a diplomáciába bekerült a környezet, a szűkös természeti erőforrások felhasználásának, a népességnövekedés korlátozását célzó lépéseknek és más hasonló fenyegetéseknek a tárgyköre. Korábban kevéssé számon tartott fenyegetések kerülhettek előtérbe, valamint egyre inkább lehetségessé vált ezen globális ügyek kezelése.

Egyes fejtegetések szerint a környezeti és globális kérdések veszélyt jelentenek a nemzetbiztonságra sőt, az erőforrások szűkössége, a túlnépesedés vagy a népességvesztés háborúkhoz vezethet. Mások, a hagyományos biztonságfelfogás hívei úgy gondolják, hogy a felvilágosítás, a technikai fejlődés és a társadalmi cselekvés eredményt hozhat egy sor olyan kérdésben, mint például a környezetszennyezés, az energiapazarlás vagy a népesedési problémák. Egy valami azonban egészen biztos. Az a feltételezés, hogy a gazdasági tevékenység független a természettől, ami mindig is illuzórikus volt, egyszerűen nem tartható tovább. Elavult állítás az is, hogy a gazdaság elsődleges célja a növekedés. Az, hogy a világ gazdasági termelése majdnem ötszörösére növekedett a 20. században, az emberi történelem legnagyobb mértékű környezetrombolását okozta.

Korunk bajai egyre mélyülnek és sokasodnak, lassan már az emberiség jövőjét, biztonságát fenyegetik. Véleményem szerint megállapítható, hogy a mind az egyének, mind az államok jólétét és egészségét fenyegető globális fejlemények a biztonságot fenyegető tényezőkként kezelendők.

Az embert fenyegető kihívások között kiemelt szerepe van a globális problémáknak, amelyek nem egymástól elszigetelten jelentkeznek, hanem egymással összefüggésben, egymás hatását felerősítve hatnak. Köztük a klímaváltozás, a várható népességrobbanás, a fenntarthatatlan fejlődés és más általános hatású jelenségeknek, amelyek csak nemzetközi összefogással előzhetőek meg, illetve csökkenthetőek negatív következményeik.

A világfejlődés mai meghatározó folyamatai egyrészt összefüggésben vannak a globalizációval, másrészt olyan problémákat jelentenek, amelyek megoldatlansága negatívan befolyásolja a fenntartható fejlődés lehetőségét. A globalizáció, a hozzá kapcsolódó gazdasági, társadalmi, politikai következmények feldolgozása napjaink egyik legnagyobb, s talán legnehezebb kihívása. Gyulai Iván ökológus a globalizáció lényegét a fogyasztói társadalom kultúrájának erőszakos elterjesztésében látja. Ebben a folyamatban az emberek igényei hihetetlen sebességgel nőnek, az erőforrások pedig egyre fogynak. A következményeket pedig jól mutatják a környezeti változások. A második világháborút követő gazdasági növekedés az 1970-es évek elejéig rá irányította a figyelmet a népességnövekedés és a világélelmezés, a megújuló és a meg nem újuló természeti erőforrások korlátozottságának, valamint a környezetszennyezés problémájára.

Ma két meghatározó világtendenciát figyelhetünk meg, amelyek a globális problémákat okozzák. Az egyik az emberi népesség világméretű növekedése, amely növekvő fogyasztása révén egyre többet emészt fel a bolygónk természeti erőforrásaiból és biológiai életfenntartó rendszereiből, a másik az erőforrások némelyikének gyorsuló ütemű kimerülése. A természeti erőforrások pedig végesek, és a biológiai életfenntartó rendszerek is egyre súlyosabban károsodnak. Ha folytatódnak a jelenlegi tendenciák, csupán idő kérdése lesz, hogy mikor jutunk el arra a pontra, amikor az emberiség szükségletei már meghaladják bolygónk kapacitásait. A környezeti problémáknak a világgazdaságra gyakorolt hatását kutató szakértők szerint akár össze is omolhat a világgazdasági rendszer a 21. században.

A természeti erőforrások

A Föld erőforrásait megújuló és nem megújuló erőforrások csoportjaiba sorolhatjuk. A nem megújuló erőforrások közé tartoznak az ásványi anyagok, a fosszilis (szén, olaj, gáz) energiahordozók, míg a megújulók a napfény, a geotermikus energia, a biomassza, a szél és a víz energiája stb. Az emberiség jelenleg éppen a meg nem újuló erőforrásokkal folytat, ha úgy tetszik, rablógazdálkodást. Az ásványi eredetű energiaforrások fokozott felhasználásának két negatív következménye van. Az egyik az, hogy mivel a készletek nem korlátlanok, kimeríthetőek. A másik a használatukkal járó környezeti ártalom, és ez az, ami az emberiség számára a legközvetlenebb veszélyt jelenti.

Az emberiség energiagondjait ma sokféleképpen ítélik meg. Lényeges eltérések vannak a készletek nagyságának és azok kimerülési ütemének becslésében, a megújuló energiaforrások várható jelentőségének a meghatározásában, valamint az energiaigény várható alakulásának becsléseiben is. Vannak, akik az elmúlt időszak tendenciáit előrevetítve világszerte az energiaigény további gyors ütemű növekedésével számolnak, és alapvető energiaforrásnak továbbra is a hagyományos fosszilis energiahordozókat és az atomenergiát tekintik. A környezetvédelmi szakértők szerint a környezeti károk ma már olyan súlyosak, ami szükségessé teszi a fosszilis energiahordozók felhasználásának radikális csökkentését.

A társadalom fejlődésében az ipar szempontjából az áttörést a szén, az olaj és a földgáz hozták, lényegében ezek adták az ipari forradalom motorját. A mai kor technológiai forradalmaiból viszont mintha kimaradna az energiaszektor. Az 1940-es évektől nagy reményeket fűztek a nukleáris energiához, az áttörés azonban nem következett be, az atomenergia nagy környezeti és társadalmi kockázata miatt mindezidáig nem tudott a hagyományos forrásokkal versenyképessé válni. Az alternatív energiaforrásokkal is az áttörés lehetőségét keressük, de költségességük miatt ez sem következett be.

A gyors ipari fejlődés a népességnövekedéssel párosulva a természeti erőforrások sokáig korlátozhatatlan kitermelését okozta. A rendelkezésre álló készletek és a felhasználásuk üteme közötti probléma az 1960-as évektől egyre nyilvánvalóbbnak látszott. Néhány nyersanyag esetében csak egészen rövid időre látszottak biztosítottnak a készletek. A kereslet-kínálat kapcsolata alapján rövid időn belül bekövetkezett az első olajárrobbanás 1974-ben. A nyersanyagok oldaláról is sürgetővé vált az újrahasznosítás, felvetődött a kiválthatóság kérdése, egyre fontosabbá vált a technológiai fejlődés szerepe. A megújuló természeti erőforrások hasznosítása során is vetődtek fel problémák. Leginkább a termőföld és az édesvíz kapcsán körvonalazódtak a nehézségek.

Sokáig az édesvízkészleteket is a megújuló erőforrások közé sorolták, mára egyértelmű, hogy ennek csak a víz körforgásában résztvevő része számítható ide. Az 1980-as évek végére az is nyilvánvalóvá vált, hogy az élelmezési problémák mellett a lakossági ivóvízellátás is gondokat fog okozni. Ráadásul a mennyiségi problémákat minőségi problémák is fokozzák.

A teljes cikk letölhető PDF formátumban itt!

Vissza az elejére